Contactgegevens
T 078 - 79 99 932 078 - 79 99 932

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en Schuldbemiddeling Nederland B.V., hierna te noemen Schuldbemiddeling Nederland.

Opdracht

1.1. Opdrachtnemer is altijd Schuldbemiddeling Nederland en nimmer een partner of werknemer van Schuldbemiddeling Nederland. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW is op opdrachten aan Schuldbemiddeling Nederland uitgesloten.

1.2. Schuldbemiddeling Nederland bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in art. 7:404 BW wordt uitgesloten.

1.3. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan Schuldbemiddeling Nederland een schriftelijke opdracht, ondertekend door cliënt, verlangen.

1.4. Schuldbemiddeling Nederland neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Schuldbemiddeling Nederland voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

1.5. Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Schuldbemiddeling Nederland te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Schuldbemiddeling Nederland gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet Identificatie bij Dienstverlening vereiste identificatiegegevens.

1.6.Opdrachtgever dient Schuldbemiddeling Nederland onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Schuldbemiddeling Nederland verstrekte gegevens en informatie.

Honorarium

2.1. Schuldbemiddeling Nederland is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.

2.2. Op eerste verzoek zal Schuldbemiddeling Nederland de opdrachtgever een specificatie van haar in rekening gebrachte werkzaamheden verstrekken.

Declaraties

3.1. Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Schuldbemiddeling Nederland, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verrichte werkzaamheden.

3.2. De opdrachtgever is aan Schuldbemiddeling Nederland een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door Schuldbemiddeling Nederland ter zake een voorschot in rekening wordt gebracht.

3.3. Schuldbemiddeling Nederland is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren.

3.4. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Schuldbemiddeling Nederland in verband met de opdracht toekomt.

3.5. De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum.

Opschorten, klachten

4.1. Indien een declaratie, dan wel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Schuldbemiddeling Nederland, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

4.2. Op de dienstverlening van Schuldbemiddeling Nederland is de externe klachten- en geschillenregeling van de Raad voor Rechtsbijstand en het KIFID van toepassing.  Klachten over declaraties en prestaties van Schuldbemiddeling Nederland dienen binnen drie maanden na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven te worden ingediend bij de leiding van deze Vennootschap. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het eerste lid onverlet.

Rente- en incassokosten

5.1. Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan Schuldbemiddeling Nederland de wettelijke handelsrente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

5.2. Indien Schuldbemiddeling Nederland incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van € 250,00.

5.3. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval artikel 3.4 toepassing vindt.

Aansprakelijkheid

6.1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Schuldbemiddeling Nederland verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Schuldbemiddeling Nederland aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.

6.2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Schuldbemiddeling Nederland aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

6.3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Schuldbemiddeling Nederland haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

6.4. Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Schuldbemiddeling Nederland verbonden medewerkers, partners en alle overigen die op haar kantoren werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Archivering

7.1. Nadat de opdracht door Schuldbemiddeling Nederland is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Schuldbemiddeling Nederland opvragen. Schuldbemiddeling Nederland zal het overblijvende dossier gedurende zeven jaar bewaren. Na afloop van de termijn van zeven jaar zal het dossier worden vernietigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. Op de overeenkomst tussen Schuldbemiddeling Nederland en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

94%

In 94% van de gevallen komen we tot een schuldregeling.

95%

95% van deze schuldregelingen wordt tot een goed einde gebracht.

100 dagen

de gemiddelde duur van onze schuldbemiddeling is 100 dagen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacyverklaring Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang