Veelgestelde vragen

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een vraag heeft waar u snel antwoord op wilt hebben. Hieronder hebben wij een lijst opgesteld met de meest voorkomende veelgestelde vragen.

Is schuldhulpverlening mogelijk wanneer ik één enkele schuldeiser heb?

Wanneer sprake is van 1 schuldeiser is het mogelijk een schuldhulpverleningstraject te doorlopen. Mocht deze schuldeiser niet mee willen werken aan het traject is zelfs een dwangakkoord mogelijk. Meer kunt u lezen in het artikel:Dwangakkoord mogelijk bij slechts één enkele schuldeiser

Kan ik wanneer ik eerder in een schuldregeling heb gezeten nogmaals geholpen worden?

Wanneer u tot de Wsnp bent toegelaten en dit met succes is doorlopen of voortijdig is beëindigd, is een nieuwe aanvraag tot toepassing Wsnp mogelijk. Een minnelijke regeling, is ook mogelijk.

Wanneer u bij een andere instantie een schuldregeling hebt doorlopen of deze is voortijdig beëindigd, is een schuldhulpverleningstraject wellicht mogelijk. Of een traject doorlopen mogelijk is, hangt af van wanneer die eerdere regeling plaatsvond en waarom de hulpverlening is beëindigd. Neem hierover gerust contact op.

Hoe lang duurt het voordat ik uit de schulden ben?

Dit is per situatie verschillend. Wij zorgen voor korte doorlooptijden gedurende het traject, maar blijven afhankelijk van de reactiesnelheid van derden. Tevens speelt de complexiteit van de situatie en de omvangrijkheid van de schuldenlast een rol. Ervaring leert dat het opzetten van een minnelijke regeling gemiddeld 6 maanden duurt. Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met de minnelijke regeling, is het traject geslaagd. Vanaf dat moment wordt maandelijks een bedrag gereserveerd voor de schuldeisers. In de regel wordt dit 18 maanden gedaan, waarna u finale kwijting krijgt als u zich aan alle regels heeft gehouden. We spreken dan van een schone lei.

Wat gebeurt er wanneer ik contact met u opneem om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening?

Tijdens het eerste contact wordt uw situatie besproken. Dit doen we op korte termijn, want we kennen geen wachtlijst. Na het beoordelen hiervan zal direct een afspraak voor een intakegesprek worden ingepland. Gedurende het intakegesprek zal uw situatie verder in kaart worden gebracht. Afhankelijk van wat is besproken en afgesproken gedurende het intakegesprek, wordt eventueel een vervolgafspraak ingepland. Zodra uit de beoordeling en het intakegesprek blijkt dat een minnelijk schuldhulpverleningstraject kan worden opgestart, wordt er een overeenkomst opgesteld. Nadat alle partijen de overeenkomst hebben getekend start het minnelijk schuldhulpverleningstraject. Vervolgens worden alle schuldeisers aangeschreven met het verzoek een gespecificeerde opgave van hun vordering toe te zenden. Ook wordt aan alle schuldeisers gevraagd om invorderingsmaatregelen, zoals beslagleggingen op de inboedel, bankrekeningen, inkomen, uitkeringen en toeslagen, stop te zetten. Na ontvangst van de reacties van alle schuldeisers worden betalingsvoorstellen verzonden naar de schuldeisers. De betalingsvoorstellen gaan over een periode van 36 maanden. Schuldeisers krijgen daarbij de mogelijkheid om wel of niet akkoord te gaan met het betalingsvoorstel.

Alleen wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, kan het traject slagen. Indien schuldeisers weigeren mee te werken, wordt gekeken of medewerking afgedwongen kan worden via een verzoek tot dwangakkoord aan de rechtbank. Mocht een meerderheid aan schuldeisers weigeren hun medewerking te verlenen aan het minnelijk schuldhulpverleningstraject, dan zal een verzoek tot toepassing Wsnp worden ingediend bij de rechtbank.

Kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening wanneer nog sprake is van vermogen?

Wanneer sprake is van vermogen is het mogelijk een schuldhulpverleningstraject te doorlopen. Het hebben van een eigen woning of auto hoeft geen belemmering te zijn. Dit is echter wel iets wat per situatie beoordeeld moet worden. Een auto kunt u bijvoorbeeld alleen houden als die nodig is om medische redenen of voor uw werk. U moet dat kunnen aantonen met een officiële verklaring.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachtenreglement Schuldbemiddeling Nederland

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Organisatie: Schuldbemiddeling Nederland B.V.
 • Bedrijfsleiding: De (bureau)manager.
 • Schuldhulpverlener: De operationele schuldhulpverlener welke de eindverantwoordelijkheid draagt in het betreffende cliëntendossier.
 • Cliënt: Een schuldenaar bij wie de organisatie gemachtigd is tot het opzetten van een minnelijke regeling.
 • Bezwaar: Een schriftelijk ter kennis van de organisatie gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.
 • Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij een onderneming ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.
 • Klager: De indiener van een bezwaar of klacht.              

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers, werkgevers, vertegenwoordigers van gemeenten, schuldeisers en begeleiders. Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien te zijn van:

 • de naam en het adres van de klager;
 • de datum van het bezwaar of de klacht;
 • een omschrijving van het bezwaar of de klacht.

Bezwaren

 

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de schuldhulpverlener die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk en in goed overleg met de klager op te lossen. De klager wordt daarop de mogelijkheid geboden het bezwaar telefonisch of schriftelijk in te trekken, waarna het bezwaar als afgedaan wordt beschouwd.

Wordt na overleg geen oplossing gevonden, dan brengt de schuldhulpverlener het bezwaar ter kennis aan de bedrijfsleiding. Deze behandelt het bezwaar binnen twee weken na indiening en tracht daarbij, eventueel via nader overleg met de klager en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne te schikken.

De klager ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de organisatie is afgedaan. Is de klager niet tevreden gesteld, dan kan de klager een klacht indienen.

 

Klachten

 

Artikel 4

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na indiening in behandeling genomen door de bedrijfsleiding. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de schuldhulpverlener en de klager op te lossen. De klager wordt daarop de mogelijkheid geboden de klacht telefonisch of schriftelijk in te trekken, waarna de klacht als afgedaan wordt beschouwd.

Wordt na overleg geen oplossing gevonden, dan stelt de bedrijfsleiding een onderzoek in. De bedrijfsleiding kan eventueel de klacht nader formuleren en de klager en andere betrokkenen horen. Het resultaat van het onderzoek wordt uiterlijk vier weken na indiening dan wel op een met de klager overeengekomen moment schriftelijk aan de klager voorgelegd. Tevens legt de bedrijfsleiding in hetzelfde document vast:

 • de ontvankelijkheid;
 • de gegrondheid;
 • de door de schuldhulpverlener te verrichten correctie (indien klacht gegrond of correctie wenselijk);
 • de door de organisatie geboden compensatie (indien klacht gegrond en sprake van schade).
 • dat de klacht hiermee als afgehandeld wordt beschouwd.

Bezwaar tegen de afhandeling van de klacht is niet mogelijk.

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de klacht anoniem is of reeds eerder is behandeld.

 

Artikel 6

De bedrijfsleiding van de onderneming archiveert de afgedane klachten.

 

Slotbepaling

 

Artikel 7

Alle bezwaren en klachten van klagers worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Het staat de behandelaar van het bezwaar of de klacht vrij derden te benaderen die bij de schuldbemiddeling zijn betrokken, teneinde een gedegen onderzoek te kunnen verrichten.

 

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

Voert Schuldbemiddeling als financiële onderneming een beheerst beloningsbeleid?

Schuldbemiddeling Nederland is een financiële onderneming en daarom verplicht te voldoen aan de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo, hoofdstuk 1.7 van de Wft). Dat betekent dat de onderneming een beheerst beloningsbeleid dient te hanteren. Het doel daarbij is om perverse prikkels te voorkomen die kunnen leiden tot ongewenste en onverantwoorde risico’s voor de onderneming of tot het niet centraal stellen van het belang van de cliënten.

Schuldbemiddeling Nederland verklaart hierbij een beheerst beloningsbeleid toe te passen op basis van een marktconforme beloning voor haar medewerkers, zonder variabelere beloningen. Geen van de medewerkers wordt variabel beloond en geen van de medewerkers ontvangt een beloning van € 1 miljoen of meer.

Schuldhulpverlening is bij uitstek een dienst die zich kenmerkt door een sterk maatschappelijk belang. Hierbij passen geen bovenmatige beloningen.

Bezig met laden... Bezig met laden...

94%

In 94% van de gevallen komen we tot een schuldregeling.

95%

95% van deze schuldregelingen wordt tot een goed einde gebracht.

100 dagen

de gemiddelde duur van onze schuldbemiddeling is 100 dagen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacyverklaring Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang